Admisión 2019/2020

Normativa: Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26/12/2012), Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013), Ordo do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 01/02/17), Lei 26/2015, de 28 de xullo

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
)(, Lei 39/2015, do 1 de outubro (https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con)

 

Pide cita xa!

Podes facer a solicitude por vía telemática

¡Llámanos al +34 981 25 64 30!