Bacharelato

BACHARELATO

O Bacharelato forma parte do ensino postobrigatorio. Comprende dous cursos académicos e está organizado por modalidades que, á súa vez, se dividen en distintos itinerarios.

1º BACHARELATO CURSO 2019-2020

Ciencias

Opción A

 • Matemáticas II
 • Física e Química
 • Bioloxía e Xeoloxía

Opción B

 • Matemáticas II
 • Física e Química
 • Debuxo Técnico

Humanidades e Ciencias Sociais

Opción A

 • Latín I
 • Historiado do mundo contemporáneo
 • Economía

Opción B

 • Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. I
 • Historia do mundo contemporáneo
 • Economía

Optativas

Elexir 1:

 • Cultura científica
 • Robótica
 • Antropoloxía
 • Literaturas hispánicas

Elexir 1:

 • 2ª lingua estranxeira: Francés I
 • TIC I
 • Volume
 • Anatomía aplicada

2º BACHARELATO CURSO 2019-2020

Ciencias

Opción A

 • Matemáticas II
 • Física e Química
 • Bioloxía e Xeoloxía

Opción B

 • Matemáticas II
 • Física e Química
 • Debuxo Técnico

Humanidades e Ciencias Sociais

Opción A

 • Latín II
 • Historia da Filosofía
 • Historia da Arte

Opción B

 • Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II
 • Historia da Filosofía
 • Economía da Empresa

Optativas

Opción A - Ciencias da saúde

  Elexir 1:

 • Historia da filosofía
 • Física
 • Elexir 1:

 • Francés II
 • Tic II

Opción B - Tecnoloxía

  Elexir 1:

 • Historia da filosofía
 • Química
 • Elexir 1:

 • Francés II
 • TIC II

Opción C - Humanidades

  Elexir 1:

 • Xeografía
 • Economía da empresa
 • Elexir 1:

 • Francés II
 • TIC II

Opción D - CC.SS.

  Elexir 1

 • Xeografía
 • Hº da Arte
 • Elexir 1

 • Francés II
 • Tic II

Como é o noso Bacharelato?

No Bacharelato continuamos co desexo de formar persoas competentes académicamente, saudables, solidarias e comprometidas.

O noso claustro conta con ampla experiencia docente. O compromiso, a dedicación e a implicación do profesorado son as nosas señas de identidade.

A atención personalizada ao alumno por parte dos titores, a continua motivación, a orde e o control garanten unha preparación por encima da media para as ABAU.

Os estudantes que se incorporan novos, contan cun especial seguimento por parte do equipo docente e do departamento de Orientación, para lles facilitar a adaptación metodolóxica, social e o asesoramento vocacional e profesional.

A metodoloxía empregada favorece o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido.

¡Llámanos al +34 981 25 64 30!