Bacharelato

BACHARELATO

Forma parte do ensino postobrigatorio. Comprende dous cursos académicos e está organizado por modalidades que, á súa vez, se dividen en distintos itinerarios.

1º BACHARELATO CURSO 2022-2023

Ciencias e Tecnoloxía

OBRIGATORIA
Matemáticas I

MATERIAS DE MODALIDADE (elixir 2)
Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais.
Física e Química

Tecnoloxía e Ensinaría
Debuxo Técnico I

Humanidades e Ciencias Sociais

OBRIGATORIA
LATÍN I
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS I

MATERIAS DE MODALIDADE (elixir 2)
Grego I
Latín I (só escoller senón seleccionouse como obrigatoria)

Economía
Hª do Mundo Contemporáneo
Literatura Universal
Matemáticas aplicadas ás CC.SS I (só escoller senón seleccionouse como obrigatoria)

Optativas Ciencias

(Escoller só 1)

Cultura Científica
Literatura Galega do século XXI e actualidade
Anatomía Aplicada

Optativas Humanidades

(Escoller só 1)

TIC I

2ª Lingua estranxeira – Francés

Optativa: modalidade non cursada

2º BACHARELATO CURSO 2022-2023

Ciencias

Opción A -Ciencias da Saúde

 • Matemáticas II
 • Química
 • Bioloxía

Opción B-Científico-Técnico

 • Matemáticas II
 • Física
 • Debuxo Técnico

Humanidades e Ciencias Sociais

Opción C – Humanidades

 • Latín II
 • Historia da Filosofía
 • Historia da Arte

Opción B –  Humanidades e C. Sociais

 • Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II
 • Historia da Filosofía
 • Economía da Empresa

Optativas

(Elixir 2, 1 de 9 e 1 de 10)
OPTATIVAS -Ciencias da Saúde

9a. PSICOLOXÍA
9b. FÍSICA
10a. FRANCÉS II
10b. TIC II
OPTATIVAS -Científico-Técnico
9a. ECONOMÍA
9b. QUÍMICA
10a. FRANCÉS II
10b. TIC II
OPTATIVAS -Humanidades
9a. XEOGRAFÍA
9b. ECONOMÍA.
10a. FRANCÉS II
10b. TIC II
OPTATIVAS -Humanidades e C. Sociais
9a. XEOGRAFÍA
9b. Hª DA ARTE.
10a. FRANCÉS II
10b. TIC II

As materias troncais de opción contarán, con carácter xeral, cun mínimo de cinco alumnos/as para poder ser impartidas […] Con carácter
xeral, a impartición das materias específicas quedará vinculada a que exista un número mínimo de dez alumnos/as». As materias poden sufrir
algunha variación por novas medidas lexislativas
(Art. 21.2 e 21.3 da Resolución do 11 de maio de 2018, DOG 22/05/18, nº 96)

Como é o noso Bacharelato?

No Bacharelato continuamos co desexo de formar persoas que saiban elexir de forma autónoma e responsable, que saiban pensar de forma crítica e a vez creativa e disciplinada, que saiban traballar en equipo, que saiban seleccionar a información e facer que o coñecemento se converta en sabiduría .

Dende un pensamento pedagóxico cristián, a nosa experiencia docente, compromiso, dedicación e a implicación do profesorado son as nosas mellores señas de identidade.

A atención personalizada por parte dos titores, a continua motivación e acompañamento son garantes dunha boa preparación para ABAU dos nosos alumnos.

Os estudantes que se incorporan novos, contan cun especial seguimento por parte do equipo docente e do departamento de Orientación, para lles facilitar a adaptación metodolóxica, social e o asesoramento vocacional e profesional.

A metodoloxía empregada favorece o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido.

Libros de texto e material didáctico

Listaxe de libros de texto e materiais requeridos nos seguintes cursos:

1º DE BACHARELATO

 • L. castelá e literatura - SM - 2022
 • L. Galega e Literatura I - Ana Iglesias e outros - Anaya 2022
 • Advantage 1 Student Book - Edit: Burlington Books - Autores: E. Grant /S. Carter - 2018
 • “The Hunt for Jack the Ripper” S. Sheely -Burlington Books
 • Filosofía 1º - Moisés Lozano y otros - Mc Graw Hill - 2022
 • Proyecto Enlazados - "De otra manera” - Edebé
 • Matemáticas 1º Bacharelato - Antonio Nevot y otros - SM - 2022
 • Física y Química - Ángel Rodríguez Cardona y outros - Mc Graw Hill - 2022
 • Bioloxía e Xeoloxía - Anaya - 2022
 • Debuxo Técnico I - Revuela - SM - Ed. 2022
 • Economía - Anxo Penalongo e outros - Mc. Graw Hill Education - 2022
 • Matemáticas aplicadas ás CC.SS - 1º Bacharelato - Antonio Nevot y otros Mc.Graw Hill - 2022
 • Historia da arte - Vicens Vives - 2022
 • Latín I - Anaya - 2022
 • Diccionario VOX - Latín-Español
 • Tecnoloxías de la información y la comunicación 1
 • Anatomía aplicada - Vicens Vives -2022
 • Échanges 1 - Livre et cahier de léléve - Oxford - 2022
Faga click nesta ligazón para acceder á compra do ordenador

2º DE BACHARELATO

 • Advantage 2 Student Book - Edit: Burlington Books - Autores: E. Grant /S. Carter Ed. 2018
 • The Boxer” S. Parker - Burlington Bookes
 • Matemáticas II - Serie Resuelve, Proyecto Saber Hacer - Teresa Grence Ruíz y otros - Ed. Santillana
 • Química - Mc Graw Hill - Enrqiue Andrés del Río, Gutiérrez Mar
 • Biología 2- C. Plaza Escribano, J. Hernández Gómez, J. Martínez Casillas, P. Castro, F.J Medina Domínguez, J.J. Martínez-Aedo O llero. Anaya 2016
 • Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II. Serie Resuelve. Editorial Santillana
 • Economía de la empresa - Ed. Mc. Graw Hill
 • Historia del Arte J. R. Tirado Tur y otros - Vicens Vives 2016
 • Latín 2 - J.L. Navarro González, J. M. Rodríguez Jiménez - Anaya 2016
 • Dibujo Técnico II - Ed. SM - Autores: Jesús Álvarez y otros
 • Tecnologías de la información y la comunicación 2. Bachillerato. Ed. Anaya. A. Bautista Martínez, I. Cabanes Andreu, A. Bernal Mayordomo. Año 2016
 • Psicología - José Ignacio Alonso García - M Graw Hill - 2016
Faga click nesta ligazón para acceder á compra do ordenador