Claustro de profesores

Docentes das distintas etapas e orientadores.

Reúnese unha vez ó mes e semanalmente participa nas diferentes reunións de equipos que funcionan no centro (seminarios, traballo por etapas, formación…).

Profesores titores/as

Educación Infantil Educación   Primaria ESO Bacharelato
4º E.I. A D. Fernando Toja Díaz e   Dna. Mª José Taboada   Vázquez 1º E.P. A Dna. Marta Pouso  Casal 1º ESO A Dna. Isabel Molins Suárez 1º BAC A Dna. Sandra Chouzas Marta (CCSS) e  D.  José Luis  Parada Pol (Ciencias)
4º E.I. B Dna. Silvia Mantiñán Pernas 1º E.P. B Dna. Ángela Valcárcel Vilariño 1º ESO B Dna. Beatriz Pouso Casal 2º BAC A M. Concepción Ruíz Carrillo
5º E.I.A. Dna. Ariana Figueroa Seijas 2º E.P. A Dna. María Méndez Valle 2º ESO A Dna. Lydie Andrée Emilie Borra
5º E.I. B Dna. Cristina López  Mosqueira 2º E.P. B Dna. Rebeca Rodríguez  González 2º ESO B Dna. Iria Flavia López Presedo
6º E.I. A Dna. Mª de los Ángeles Oróns López 3º E.P. A D. Sergio Cacheiro Villamisar 3º ESO A D. Joaquín Respino Souto
6º E.I. B Dna. Mª del Mar Pedrido Otero 3º E.P. B Dna. Ana Seráns Parada 3º ESO B Dna. Kattia Carril del Valle
4º E.P. A  Dna. Lorena Suárez Suárez 4º ESO A Dna. Jennifer Otero Saavedra
4º E.P. B Dna. Mercedes Pereiro Portos 4º ESO B Dna. Sabela Pita Babío
5º E.P. A D. Juan David del Pozo Vilá
5º E.P. B D. Alfredo García Sánchez
6º E.P. A Dna. Catuxa Villamarín Díaz
6º E.P. B Dna.  Mª. Belén Bugallo García

Profesores especialistas

D. Luis Miguel Fernández Sánchez (Educación Física Infantil e Primaria).
Dna. Verónica Rego González (Audición e Linguaxe – Pedagoxía Terapeutica).
D. Xoán Eiriz López  (Apoios Primaria).
Dna. Yolanda Alonso Pedre ((Relixión católica, L. castelá e literatura, Plástica – Primaria).
D. José Luis Parada Pol (Física, Matemáticas, Física e química).
D. José Juncosa Rivera (Educación plástica e visual, Debuxo Técnico e Historia da Arte).
D. Carlos A. Pérez Vale (Tecnoloxía, TIC, Robótica e Debuxo Técnico).
Dna.  Ana Quiza Pérez  (Xeografía e Historia).
Dna. Ana Belén Barreiro Amor (Cultura Clásica e Latín).
D. Jesús H. López Casal (Filosofía).
D. José López Díaz (Matemáticas, Física e química, Bioloxía e xeoloxía, Tecnoloxía).
Dna. Gabriela Sampedro Gago (Orientación).
Dna. María Jérez Longueira  (Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Química, Matemáticas).
D. Sergio Tojo Mosquera (Historia do mundo contemporáneo, Xeografía, Historia de España).
M. Mª Soledad Rodríguez Boán (Xeografía e Historia, Relixión católica).
Dna. María Suárez Pardo (Logopeda).

PAS (Persoal de administración e servizos)

D. Santiago Modroño Nodar (Administrador)
Dna. Lourdes Guillán Barbeito (Secretaria)
Dna. Yolanda Outeiral Ces (Recepcionista)
D. Alberto Lois (Mantemento)
D. Rául Hernández Moreno (Mantemento)