Claustro de profesores

Órgano colexiado propio de participación do profesorado

Está formado polos  docentes das ensinanzas curriculares e orientadores. 

Reúnese unha vez ó mes como tal claustro, pero semanalmente participa nas diferentes reunións de equipos que funcionan no centro (seminarios,  trabajo por etapas, trabajo por etapas, formación…).

Profesores titores/as

Educación Infantil Educación Primaria ESO
4º E.I. A D. Fernando Toja Díaz e
Dna. Mª José Taboada Vázquez
1º E.P. A Dna. María Méndez Valle 1º ESO A Dna. Lydie A. Borra
4º E.I. B Dna. Ariana Figueroa Seijas 1º E.P. B Dna. Rebeca Rodríguez González 1º ESO B Dna. Iria López Presedo
5º E.I. A Dna. María Oróns López 2º E.P. A Dna. Mercedes Pereiro Portos 2º ESO A Dna. Sandra Chouzas Marta
5º E.I. B Dna. Mª Mar Pedrido Otero 2º E.P. B Dna. Ángela Valcárcel Vilariño 2º ESO B Dna. Beatriz Pouso Casal
6º E.I. A Dna. Silvia Mantiñán Pernas 3º E.P. A Dna. Lorena Suárez Suárez 3º ESO A Dna. Jennifer Otero Saavedra
6º E.I. B Dna. Cristina López Mosqueira 3º E.P. B Dna. Marta Pouso Casal 3º ESO B D. Joaquín Respino Souto
4 E.P. A  Dna. Belén Bugallo García 4º ESO A Dna. Ana Mª Quiza Pérez
4º E.P. B Dna. Ana Seráns Parada 4º ESO B Dna. Kattia Carril del Valle
5º E.P. A D. Felipe Brito Luis BACHARELATO
5º E.P. B D. Alfredo García Sánchez 1º BAC A M. Conchi Ruiz Carrillo
6º E.P. A D. Sergio Cacheiro Villamisar 2º BAC A Dna. Sabela Pita Babío
6º E.P. B Dna. Yolanda Alonso Pedre

Profesores especialistas

D. Luis Miguel Fernández Sánchez (Educación Física Infantil e Primaria).
Dna. Verónica Rego González (Audición e Linguaxe – Pedagoxía Terapeutica).
D. Xoán Eiriz López  (Apoios Primaria).
Dna. Catuxa Villmarín Díaz (Matemáticas, CC. Sociais, CC. Natureza – Primaria).
D. José Luis Parada Pol (Física, Química, Bioloxía, Bioloxía e Xeoloxía).
D. José Juncosa Rivera (Educación plástica e visual, Debuxo Técnico e Historia da Arte).
D.Carlos A. Pérez Vale (Tecnoloxía, TIC, Robótica e Debuxo Técnico).
Dna. Josmary Labrador Briceño (Matemáticas, Física e Química).
Dna. Ana Belén Barreiro Amor (Cultura Clásica e Latín).
D. Jesús H. López Casal (Filosofía).
D. José López Díaz (Matemáticas, Física e Química).
Dna. Gabriela Sampedro Gago (Orientación).
Dna. María Jérez Longueira (Tecnoloxía, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Cultura Científica).
D. Sergio Tojo Mosquera (Historia do mundo contemporáneo, Xeografía, Historia de España).
M. Concepción López Ayán (Matemáticas).
M. Mª Soledad Rodríguez Boán (Xeografía e Historia, Relixión Católica).
Dna. María Suárez Pardo (Logopeda).

PAS (Persoal de administración e servizos)

D. Santiago Modroño Nodar (Administrador)
Dna. Lourdes Guillán Barbeito (Secretaria)
Dna. Yolanda Outeiral Ces (Recepcionista)
D. Fernando Rivas Marta (Mantemento)
D. Rául Hernández Moreno (Mantemento)
D. Alfonso J. Picado Rodríguez (Mantemento)

¡Llámanos al +34 981 25 64 30!