Consello Escolar

Consello Escolar é o órgano de participación de toda a Comunidade Educativa no colexio. 

A definición, composición, elección, designación e vacantes, competencias e réxime de funcionamento do Consello Escolar recóllense nos artigos 75 a 79 do Capítulo II do Regulamento de Réxime Interno «Órganos colexiados».

Está composto polas seguintes persoas:

CARGOS UNIPERSONALES

Directora: M. Marisol Rodríguez Boán

Secretaria: Dna. Lourdes Guillán Barbeito

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

Presidenta: M. Marisol Rodríguez Boán

Representantes da entidade titular:

 • M. Concepción López Ayán, HDP
  D. Fernando Toja Díaz
  M. Conchi Ruiz Carrillo, HDP

Representantes do profesorado:

 • Dna. Belén Bugallo García
  D. José Luis Parada Pol
  Dna. Mar Pedrido Otero
  Dna. Mercedes Pereiro Portos

Representantes de nais e pais:

  • Dna. Belén Fuentes Cortegoso
  • D. Pablo Outeiral Ces
  • Dna. Cristina Veiga Sánchez
  • Dna. Ángeles Naya Lorenzo (ANPA)

Representantes do alumnado:

 • Darío Castiñeira González
 • Lucía Cores Lijó

Representante do PAS:

 • Dna. Lourdes Guillán Barbeito