O Consello Escolar é o máximo órgano de participación de toda a Comunidade Educativa no colexio. A súa competencia esténdese á totalidade das ensinanzas reguladas do nivel concertado. Está composto polas seguintes persoas:

 • M. Mª Soledad Rodríguez Boán, presidenta.
 • M. Concepción López Ayán, representante titularidade.
 • M. Elisa Casanova Pérez, representante titularidade.
 • M. Concepción Ruiz Carrillo, representante titularidade.
 • D. Fernando Toja Díaz, representante profesores.
 • Dª. Belén Bugallo García, representante profesores.
 • D. David Barrán Ferreiro, representante profesores.
 • Dª. Yolanda Alonso Pedre, representante profesores.
 • D. Pablo Outeiral Ces, representante pais e nais.
 • Dª. Mª Ángeles Naya Lorenzo, representante pais e nais.
 • Dª. Cristina Veiga Sánchez, representante pais e nais.
 • Dª.  Mª Belén Fuentes Cortegoso, representante pais e nais.
 • Dª. Uxía Franqueira Bernárdez, representante alumnado.
 • D. Pablo Sánchez Presedo, representante alumnado.
 • Dª. Lourdes Guillán Barbeito, representante PAS.

A definición, composición, elección, designación e vacantes, competencias e réxime de funcionamento do Consello Escolar recóllense nos artigos 75 a 79 do Capítulo II do Regulamento de Réxime Interno, «Órganos colexiados».