Educación Primaria

Seis cursos académicos

A educación primaria comprende dos 6 aos 12 anos e ten carácter obrigatorio.  Temos como obxectivo principal garantir que o noso alumnado reciba unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade.

Formación integral

A confianza, a escoita, o coñecemento profundo de cada alumno/a, o acompañamento personalizado, están na base da nosa tarefa educativa. Somos un centro con persoal de gran calidade humana e profesional en formación continua que fomenta a incorporación das novas metodoloxías.

A educación en valores humano-cristiáns é parte integral do noso modelo educativo. O camiño trazado por san Faustino Míguez impregnan o Carisma da Escola Calasancia.

Metodoloxías Activas

A educación primaria comprende dos 6 aos 12 anos e ten carácter obrigatorio. Nesta etapa educativa temos como obxectivo principal garantir que o noso alumnado reciba unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade

ABP e aprendizaxe servizo

Os profesores pasan a ser deseñadores de experiencias educativas, guiando ao alumnado, coñecendo os seus intereses, respectando os seus ritmos e vinculando a súa aprendizaxe a retos, chegando a cambiar as cousas que nos rodean poñendo as súas experiencias de aprendizaxe ao servizo da comunidade. Con esta metodoloxía conseguimos que o alumno sexa máis participativo e se atope máis motivado xa que o feito de que as actividades sexan especificamente deseñadas para o proxecto, permítenos incluír técnicas nas que a interacción toma un papel fundamental. Ademais, as familias tamén son protagonistas durante o proceso de aprendizaxe dos nenos a través de dinámicas nas que poden participar activamente.

Aprendizaxe cooperativa

Grazas a esta aprendizaxe desenvólvese o pensamento crítico e creativo nas aulas, a través de Rutinas de Pensamento e técnicas de Aprendizaxe Cooperativa. Apoiámonos nos Traballos por Proxectos para que se faga realidade o noso proceso educativo. Ambas aprendizaxes fomentan no alumnado capacidades de comunicación necesarias na sociedade contemporánea.

Beneficios

O movemento e a interacción incrementan o ritmo cardíaco e chega máis oxixeno o cerebro. O cerebro aprende de forma máis activa cando interactúa con outro que cando está so. Permite ós alumnos coñecerse e apoiarse mutuamente, perdendo o medo ó rechazo social. Permite ós alumnos desenvolver as súas emocións dentro da aula e isto xenera motivación.
Favorece ó cerebro con estímulos novedosos e abordando os contidos de maneira diferente. O aprendido de forma aislada olvídase. O que forma parte dun todo e ten significado, retense. Os alumnos fanse responsables do seu traballo, participando por igual nas actividades de clase.s Mellora as habilidades sociais e do pensamento e aumenta os logros académicos.

Ao longo desta etapa a Aprendizaxe Cooperativa crea unha contorna de aprendizaxe que potencia ao máximo a formación dos alumnos (intelectual e social), preparándoos para vivir nunha sociedade cada vez máis globalizada e cunhas ferramentas humanas que lles permitan desenvolverse en calquera situación que lles plantexe a vida.

Cultura do pensamento

A aprendizaxe a través do pensamento é esencial para fomentar momentos de reflexión que permitan, aos nosos alumnos nun futuro, tomar decisións meditadas e resolver problemas con eficacia.

Intelixencias Múltiples

A importancia do valor tanto do pensamento individual como o grupal forma parte das experiencias cotiás que suceden nas nosas aulas. A aprendizaxe a través do pensamento é esencial para fomentar momentos de reflexión que permitan, aos nosos alumnos nun futuro, tomar decisións meditadas e resolver problemas con eficacia.

Podes facer a solicitude por vía telemática

ACTIVIDADES E PROXECTOS

Programa de Ensino das Matemáticas baseado nas Intelixencias Múltiples

EMAT

Nos cursos de 1º a 4º de E. Primaria traballamos con EMAT.

É un programa didáctico-pedagóxico baseado nas Intelixencias Múltiples que permite traballar as matemáticas dunha maneira contextualizada, práctica e adaptada á realidade do alumnado. O proxecto incorpora as II.MM. para que o alumnado teña múltiples oportunidades de aprender un mesmo concepto matemático e propón recursos motivadores para que, a través do xogo, o alumnado poida pasar do pensamento concreto ao abstracto.

EMAT está organizado por sesións, posto que desta maneira os contidos adáptanse de maneira moito mais natural á realidade das nenas e nenos.

Dividimos cada sesión en diferentes partes establecendo rutinas de escoita activa, cálculo mental, aprendendo novos conceptos matemáticos xogando e establecendo estratexias concretas de metacognición para que o alumnado reflexione sobre o aprendido

Todo isto sen esquecer a perspectiva de grupo e o traballo cooperativo. Xeramos propostas didácticas para que, a través do xogo, o alumnado experimente a experiencia do traballo en grupo á vez que aprenden os conceptos matemáticos.

Con este proxecto, buscamos que o alumnado esperte o seu espírito estratéxico para ser reflexivos e que desfruten do pracer de inventar e utilizar procedementos escalonados e graduais.

Traballo por proxectos

En 1º e 2º de E. Primaria traballamos por proxectos, integrando tres áreas de coñecemento de forma conxunta: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais e Lingua Galega. O traballo por proxectos permite que o alumnado poña en práctica os coñecementos de maneira autónoma e poidan involucrarse no súa propia aprendizaxe, construíndoa de maneira activa. Esta forma de traballo permite construír aprendizaxes significativas, ademais de que axuda ao rapaces/as a aprender a aprender, a participar activamente amosándose moito máis motivados.

Fai xa a túa solicitude online con toda a información o teu alcance.

«A hora divertida»

Cada ser humano ten unha combinación única de intelixencia. Este é o desafío educativo fundamental

En 2º de E.P. lévase a cabo un proxecto propio baseado na estimulación das II.MM. chamado “A Hora Divertida”. É un proxecto semanal destinado a estimular as intelixencias a través de xogos cooperativos e diversas actividades lúdicas.

As intelixencias son oito: lingüística, lóxico-matemática, interpersoal, intrapersoal, espacial, corporal-cenestésica, musical e naturalista. A teoría das II.MM. está baseada na ciencia do coñecemento, na psicoloxía e na neurociencia, e revolucionou non só o concepto de intelixencia, senón o enfoque da pedagoxía actual. O seu concepto de intelixencia supón que todos/as temos tódalas intelixencias, pero cada unha está presente en maior ou menor medida, segundo a dotación biolóxica, a interacción cos outros/as e a cultura da contorna, de modo que cada individuo ten unha combinación única.

Este enfoque supón un cambio importante no concepto de escola e de educación. No noso centro temos en conta esta teoría en tódolos cursos e trabállanse a través de diversas actividades, estímulos, experiencias, situacións…

A horta

En 3º e 4º de E. Primaria o alumnado coñece de cerca o que é unha horta. Unha horta no colexio é un recurso educativo moi beneficioso para o alumnado, xa que propicia experiencias co entorno natural. Tamén axuda a comprender as relacións e dependencias que temos con el e ofrécenos a posibilidade de traballar co noso alumnado actitudes de coidado e responsabilidade medioambiental. Consideramos fundamental que desde pequenos comprendan que o contacto coa natureza é un aspecto moi importante nas nosas vidas.

comunicArte

ComunicARTE é un sistema de ensinanza-aprendizaxe de Lingua Castela e Literatura para Educación Primaria e Secundaria. A través do traballo por proxectos de comprensión e da integración de metodoloxías emerxentes ( aprendizaxe cooperativo, cultura do pensamento, intelixencias múltiples…), os alumnos desenvolven a súa competencia comunicativa, investigan o funcionamento da lingua, practican a produción guiada de textos escritos, orais e gráficos, compartíndoos no contexto social da escola.

Mercado Solidario

O mercado Solidario é un proxecto que busca:

  • Fomentar o altruísmo a través de accións sociais que favorezan a colectivos con dificultades.
  • Sensibilizar ao noso alumnado con outras realidades.
  • Traballar de xeito cooperativo toda a etapa de Primaria para acadar un fin solidario.

Cada alumno/a realiza dúas manualidades de Nadal que se porán á venda o derradeiro día de clase do primeiro trimestre. O alumnado de 6º é o encargado de desenvolver as actividades de venda en cada un dos postos e de entreter a través de xogos organizados ao alumnado dos primeiros cursos da etapa.

Entroido

A etapa de Primaria, xunto coa de Infantil, celebra esta festividade propia da nosa cultura a través dun festival de comparsas no que buscamos desenvolver a capacidade creativa do noso alumnado e unir baile e diversión para gozar dunha tarde chea de fantasía.

Cada ano escolar eliximos unha temática xeral e cada curso prepara os disfraces e coreografías cos seus mestres/as.

Podes facer a solicitude por vía telemática

TECNOLOXÍA

Atopámonos ante unha sociedade que demanda, cada vez máis, persoas competentes dixitalmente; que entendan as novas linguaxes, formas e contornas da comunicación. Para elo é necesario actualizar as aulas ao século XXI e, por iso, todas as nosas aulas están dotadas de lousas dixitais e ordenador de aula.

Gamificación

É o emprego de mecánicas de xogo en contornas e aplicacións non lúdicas co fin de potenciar a motivación, a concentración, o esforzo, a fidelización e outros valores positivos comúns a tódolos xogos.

A gamificación que levamos a cabo en E. Primaria trata de incidir en mecánicas de xogo que axuden ao alumnado a acadar obxectivos tanxibles ás súas posibilidades, crecendo así a súa motivación cara a aprendizaxe.

Mecánicas de xogo

Un claro exemplo da nosa aposta pola gamificación é a introdución dos seguintes xogos.

ClassDojo

Permite administra a aula cun sistema de puntuación. Esta app traballa baixo dous principios: o reforzo positivo do alumnado, que potencia a súa motivación e o seu compromiso por aprender, e conectar ao mestres, familias e alumnado para o apoio e o completo desenvolvemento do estudante.

ClassCraft

É unha plataforma que permite ó profesorado dirixir un xogo de rol na aula  na que o alumnado encarna a diferentes personaxes.

Quizizz

É una aplicación que permite aprender e ser consciente da propia aprendizaxe.

Kahoot

É un servicio web de educación social e gamificada. Compórtase coma un xogo e recompensa cunha maior puntuación a quen progrese nas súas respostas, elevándoos ao máis alto do ranking.

Plickers

É unha ferramenta de realidade aumentada que se pode xestionar a través dunha páxina web ou da app. Nela danse de alta preguntas que se lle plantexarán aos estudantes, estas poderán ser de opción múltiple ou de verdadeiro/falso.

Snappet

É unha solución dixital que empregan os alumnos de 3º e 4º Primaria, que usando tablets permiten a personalización da aprendizaxe, aumenta a motivación dos alumnos por aprender e optimízase o tempo do profesor ó mesmo tempo que se familiarizan co uso desta tecnoloxía.

E-Dixgal

Os cursos de 5º e 6º de E. Primaria utilizan portátiles 2 en 1 como ferramenta favorecedora da aprendizaxe. Ademais de empregar libros dixitais, o portátil permítenos completar os materiais a través dunha plataforma dixital, facilitando ao alumnado o envío de actividades/traballos ao profesorado.

ATENCIÓN A DIVERSIDADE

No Departamento de Orientación seguimos as liñas pedagóxicas desenvolvidas polas diferentes etapas adaptando materiais e contidos ás características do alumnado.

Empregamos os medios tecnolóxicos con fins educativos polo seu alto poder motivacional:

  • Tablet, ordenador, lousa dixital, aplicacións informáticas específicas (Programa Orienta, Geocaching, aplicacións que reforzan a aprendizaxe da lectoescritura, matemáticas, linguaxe) .

No caso dos alumnos máis pequenos (ou con máis dificultades) cremos que o máis axeitado é o material manipulativo. Trátase dun conxunto de recursos e materiais que permiten “aprender facendo” a partir da manipulación de obxectos.

  • Obxectos e recursos reais: material do entorno, plantas, balanzas, moedas, termómetros, reloxos…

A metodoloxía na que nos baseamos é moi práctica. As características das rapazas e rapaces que acoden ao Departamento de Orientación fan necesario un cambio de perspectiva do traballo. Non temos clases expositivas, son os alumnos os que, mediante o seu traballo, descobren novas aprendizaxes, repasan o aprendido, adquiren destreza.

Role playing, conversas en torno a un tema, dinámicas, xogos, cancións, realización de murais, acompañamento en actividades de grupo, actividades motrices, manexo dos materiais específicos… son algunhas das actividades levadas a cabo.

  • Medios manipulativos simbólicos que representan a realidade: bloques lóxicos, figuras xeométricas, xogos, xoguetes, letras e números de madeira/plástico, monicreques…

¡Llámanos al +34 981 25 64 30!