ECPO Equipo de Coordinación Pedagóxica é un órgano de coordinación educativa que depende do Equipo Directivo e ten a finalidade de coordinar o proceso de ensinanza-aprendizaxe de todas as estapas en xeral.

Está formado polas seguintes persoas:

  • M. Mª Soledad Rodríguez Boán, directora titular e directora pedagóxica de ESO-BAC.
  • D. Fernando Toja Díaz, director de Infantil e Primaria, e coordinador de EI.
  • Dª. Ángela Valcárcel Vilariño, coordinadora de Primaria.
  • Dª. Ana Quiza Pérez, coordinadora de Secundaria e Bacharelato.
  • M. Concepción Ruiz Carrillo, coordinadora de Pastoral.
  • D. José Luís Parada Pol, xefe de estudos.

A definición, composición e competencias deste equipo aparecen recollidas nos artigos 101 a 103 do Regulamento de Réxime Interno, baixo o epígrafe de «Equipo Docente».