Educación Secundaria

A Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

Esta etapa, 12 a 16 anos,  ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e persoas con valores.

3º DE SECUNDARIA CURSO 2022-2023

Optativa

 • Elexir unha
 • 2º Lingua estranxeira: Francés
 • Cultura clásica.
 • Educación dixital.
 • Oratoria.

4º DE SECUNDARIA CURSO 2022-2023

Académico A

 • Orientado ó Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía ou a Ciclos Formativos
 • Matemáticas académicas
 • Física e Química
 • Bioloxía e xeoloxía
 • Economía
 • 2º Lingua  estranxeira-Francés
 • Tecnolox. da inform. e da comunic.

Académico B

 • Orientado ó Bacharelato de Humanidades e CC Sociais ou a C. Formativos
 • Matemáticas académicas
 • Latín
 • Bioloxía e xeoloxía
 • Economía
 • 2º Lingua Estranxeira – Francés
 • Tecnolox. da inform. e da comunic.

Aplicado

 • Orientado a Ciclos Formativos ou ó mundo laboral
 • Matemáticas aplicadas
 • Ciencias aplicadas á actividade prof.
 • Iniaciación á actividade emprendedora
 • 2º Lingua estranxeira-Francés
 • Tecnolox. da inform. e da comunic.

Temos dous obxectivos prioritarios

Educar aos nosos alumnos para afianzar unha base competencial que os converta en alumnos exitosos e persoas resolutivas e autosuficientes.

Para conseguir isto dixitalizamos o noso noso espazo educativo, dotando a todas as aulas con lousas dixitais, computadores de aula, sala de informática, participación co alumnado de 1º e 2º no proxecto de educación dixital (E-Dixgal) integrando polo tanto as TIC no proceso de ensinanza-aprendizaxe.
A metodoloxía didáctica será principalmente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e implementando gradualmente a aprendizaxe cooperativa, o ABP…

Somos un centro que emprega  metodoloxías innovadoras pero de xeito gradual.

Como centro plurilingüe, realizamos unha clara aposta pola aprendizaxe de linguas estranxeiras (inglés e francés) dentro do Centro e fóra del, con programas de inmersión lingüística ( en 1º e 3º de ESO ao Reino Unido e en 2º de ESO a Francia).

Como complemento á súa formación académica, ofertamos unha ampla variedade de actividades deportivas e artísticas, despois do horario escolar e impartidas no mesmo centro.

Formar a persoas autónomas, competentes, saudables, solidarias e comprometidas. Para coseguilo contamos co compromiso dos titores e mestres asesorados polo Departamento de Orientación, que aseguran a adaptación dos nosos alumnos a esta nova etapa e á toma de decisións tanto no aspecto persoal como no educativo .

Un rasgo distintivo do carisma calasancio é a vocación dos nosos docentes polo coidado do alumno na súa faceta persoal, nas relacións humanas, no acompañamento… sen deixar de lado a súa formación académica e continua.
A inclusión social no medio educativo, favorecendo contextos saudables e de respecto ás liberdades individuais forma parte da identidade do centro.

Libros de texto e material didáctico

Listaxe de libros de texto e materiais requeridos nos seguintes cursos:

1º ESO

 • Great Thinkers A2 SBb ePl - D.Spener - Macmillan - 2022
 • Plástica y visual - Cuaderno de Expresión I - Proyecto Conecta - F. Conde - SM

2º DE ESO

 • Smart Planet Level 2 (Student’s Book with DVD-ROM), Ben Goldstein, Edit. Cambridge, 2016
 • All About USA Burlington Books
 • Music A. M.A. López Ballester, y otros Editorial Mc Graw Hill Education. 2016.
 • Sueña Música 2 - Edelvives
edixgal-1 edixgal-2

3º DE ESO - LICENCIAS TEXTO E LICENCIAS DIXITAIS

 • L. castelá e literatura SM - 2022
 • Lingua Galega e Literatura - Ana Iglesias e outros - Xerais - 2022
 • Great Thinkers B1+Sb eePk - D. Spencer - Macmillan - 2022
 • Xeografía e Historia 3º - M.Burgos e Muñoz-Delgado - Anaya 2022a
 • Music B CLIL NOVA - Miguel A. López Basteller -Mc Graw Hill - 2022
 • Tecnología y Digitalización III ESO - Edelvives - 2022
 • Cultura Clásica - J.L. Navarro y J.M. Rodríguez - Anaya 2022
 • Odisea - Homero - Cátedra base
 • Silhouette 3 Livre de léléve et déxercices - Oxford University Press (Lt + LD)
 • Educación Ético-Cívica -Grupo Edebe Rodeira - 2022
Faga click nesta ligazón para acceder á compra do ordenador

4º DE ESO - LICENCIAS DIXITAIS

 • Licencia dixital - Smart Planet Level 4 Student's Book with DVD-ROM. Ed.Cambridge
 • “Romeo and Juliet” Burlington Books
 • Licencia dixital - Lengua y Literatura (Bloque I y Bloque II), Ed. Edebé, (2016).
 • Licencia dixital - Xeografía e Historia. M. Burgos, M.C. Muñoz-Delgado.Anaya. 2016. 3 vol
 • Licencia dixital - Lingua galega e literatura. (ESO 4) Celia Díaz Núñez. Mercedes Seixo Pastor ANAYA
 • Licencia dixital - Religión Católica. SM Proyecto Ágora. Juan Yzuel, Javier Navarro, Jesús Sánchez. 2016.
 • Licencia dixital - Latín. J.L. Navarro y J.M. Rodríguez Jiménez. Anaya. 2016
 • Licencia dixital - Bioloxía e Xeoloxía, Mª Ángeles Ramos García e otros. McGraw-Hill.
 • Licencia dixital - Tecnologías de la información y la comunicación - A. Bautista yotros - Anaya - 2016.
 • Licencia dixital - Adomania 4 - SM
 • Licencia dixital - Economía. Anxo Penalonga Sweers. Editorial Mc Graw Hill
 • Licencia dixital - Educación plástica, visual e audiovisual - 4º ESO - Savia 16 - SM
Faga click nesta ligazón para acceder á compra do ordenador