Avaliacións

Proceso orientado á formación

Entendemos a avaliación como un proceso orientado á formación integral do alumno, que se centra, fundamentalmente, nas súas capacidades, destrezas e valores-actitudes.

Concibimos tres tipos de avaliación:

1. Inicial (permite determinar o punto de partida dos alumnos respecto ao seu estilo de aprendizaxe. Faise no mes de setembro).

2. Continua ou formativa (fundamental para ir axustando as ensinanzas).

3. Sumativa ou final (permite comprobar se o alumno acadou os obxectivos fundamentais de cada unidade e trimestre).

Datas de entrega dos boletíns de notas trimestrais

As datas aquí sinaladas son as que, en principio, se prevén. Non obstante, poden sufrir cambios por causas alleas á organización do centro.

1º Avaliación.

29 de novembro de 2018 (2º BAC), 20 de decembro de 2018 (resto cursos).

2º Avaliación.

21 de febreiro de 2019 (2º BAC), 21 de marzo de 2019 (resto cursos).

3º Avaliación.

Maio de 2019 (2º BAC), 12 de xuño de 2019 (resto cursos). Non hai recuperación da 3ª avaliación.

Boletín final.

Maio de 2019 (2º BAC), 21 de xuño de 2019 (resto de cursos).

Estradas Os Fortes, 11,
15011 A Coruña

Loading...

Luns a venres: 08:00 – 20:00