Oferta educativa

A Educación Secundaria Obrigatoria ten carácter obrigatorio e abrangue dous ciclos.

O primeiro con tres cursos escolares e o segundo con un. Estes catro cursos seguiranse ordinariamente entre os 12 e os 16 anos de idade. Esta etapa ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e persoas con valores.

3º DE SECUNDARIA CURSO 2018-2019

 • Lingua galega e literatura (3 h)
 • Lingua castelá e literatura (3 h)
 • Lingua estranxeira – Inglés(3 h)
 • Bioloxía e xeoloxía (2 h)
 • Física e Química (2 h)
 • Xeografía e Historia (3 h)
 • E. Plástica e visual (2 h)
 • Música (2 h)
 • Educación Física (2 h)
 • Relixión (1 h)
 • Tecnoloxía (2 h)
 • Titoría (1 h)

Optativa

 • 2º Lingua estranxeira: Francés (2h)
 • Cultura clásica.(3h)

Elexir unha

 • Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas
 • Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas

4º DE SECUNDARIA CURSO 2018-2019

 • Lingua galega e literatura (3 h)
 • Lingua castelá e literatura (3 h)
 • 1º Lingua estranxeira – Inglés(3 h)
 • Xeografía e Historia (3 h)
 • Educación Física (2 h)
 • Relixión (2 h)
 • E. Plástica e visual (3 h)
 • Titoría (1 h)

Académico A

 • Matemáticas académicas(2h)
 • Física e Química (3h)
 • Bioloxía e xeoloxía (3h)
 • Cultura Cientifíca (h3)
 • Economía (3h)
 • 2º Lingua Estranxeira – Francés (3h)
 • Tecnolox. da inform. e da comunic. (3h)

Académico B

 • Matemáticas académicas(4h)
 • Latín (3h)
 • Bioloxía e xeoloxía (3h)
 • Cultura Cientifíca (3h)
 • Economía (3h)
 • 2º Lingua Estranxeira – Francés (3h)
 • Tecnolox. da inform. e da comunic. (3h)

Aplicado

 • Matemáticas aplicadas(4h)
 • Ciencias aplicadas á actividade prof. (3h)
 • Iniaciación á actividade emprendedora (3h)
 • Cultura Cientifíca (3h)
 • 2º Lingua Estranxeira – Francés (3h)
 • Tecnolox. da inform. e da comunic. (3h)

BACHARELATO FORMA PARTE DA EDUCACIÓN POSOBRIGATORIA

Comprende dous cursos académicos e está organizado por modalidades que, á súa vez, se dividen en distintos itinerarios. A modalidade e o itinerario elixido condicionan definitivamente os graos universitarios aos que poden acceder e tamén algúns ciclos formativos de grao superior.

1º DE BACHARELATO CURSO 2018-2019

 • Lingua galega e literatura (3 h)
 • Lingua castelá e literatura (3 h)
 • 1º Lingua estranxeira – Inglés(3 h)
 • Filosofía (2 h)
 • Relixión (2 h)
 • Educación Física (2 h)

Ciencias

Opción A

 • Matemáticas II (2h)
 • Física e Química (4h)
 • Bioloxía e Xeol. (4h)

Opción B

 • Matemáticas II (2h)
 • Física e Química (4h)
 • Debuxo Técnico (4h)

Humanidades e Ciencias Sociais

Opción A

 • Latín I(4h)
 • Historiado do MC (4h)
 • Economía.(4h)

Opción B

 • Mate. Apl. CCSS I(4h)
 • Historia do MC(4h)
 • Economía(4h)

Optativas

Elexir 1

 • Cultura científica (4h)
 • Robótica (2h)
 • Antropoloxía (2h)
 • Literaturas hispánicas (2h)

Elexir 1

 • 2ª lingua estr. – Francés I (4h)
 • Tecnoloxías da Infor. e Comun. I (2h)
 • Volume (3h)
 • Anatomía Aplicada (3h)

2º DE BACHARELATO CURSO 2018-2019

 • Lingua galega e literatura II(3 h)
 • Lingua castelá e literatura II(3 h)
 • 1º Lingua estranxeira – Inglés II(3 h)
 • Historia de España (3 h)
 • Relixión (1 h)

Ciencias

Opción A

 • Matemáticas II (2h)
 • Física e Química (4h)
 • Bioloxía e Xeol. (4h)

Opción B

 • Matemáticas II (2h)
 • Física e Química (4h)
 • Debuxo Técnico (4h)

Humanidades e Ciencias Sociais

Opción A

 • Latín II(4h)
 • Historiado da Filosofía (4h)
 • Historia da Arte(4h)

Opción B

 • Mate. Apl. CCSS II(4h)
 • Historia da Filosofía (4h)
 • Economía da Empresa(4h)

Optativas

Opción A - CS

  Elexir 1

 • Hº da filosofía(4h)
 • Física(4h)
 • Elexir 1

 • Francés II (3h)
 • Tic II(3h)

Opción B - CT

  Elexir 1

 • Hº da filosofía(4h)
 • Química (4h)
 • Elexir 1

 • Francés II (3h)
 • TIC II (3h)

Opción C - HH

  Elexir 1

 • Xeografía(4h)
 • Economía EMP(4h)
 • Elexir 1

 • Francés II (3h)
 • Tic II(3h)

Opción D - CCSS

  Elexir 1

 • Xeografía(4h)
 • Hº da Arte(4h)
 • Elexir 1

 • Francés II (3h)
 • Tic II(3h)

Síguenos no noso Instagram

e descubre as mellores fotos de Calasancias

Estradas Os Fortes, 4,
15011 A Coruña

Loading...

Luns a venres: 08:00 – 20:00
Sábados: 08:00 a 14:00