Política de Privacidade

A presente política de privacidade establece as finalidades para as que se tratan os datos de carácter persoal que os titulares dos datos facilitan ao colexio na súa relación con este, e os distintos medios a través dos cales poden solicitarse devanditos datos, incluído o presente sitio web.

Responsable do tratamento

O responsable do tratamento dos datos que facilita o titular dos datos é o propio colexio, cuxos datos completos poden consultarse no https://colexiocalasancias.es/poitica-privacidade/ do presente sitio web. O colexio asume o compromiso de tratar todos os datos persoais que solicita con respecto á normativa de protección de datos. Pola súa banda, o titular dos datos, comprométese a facilitar información veraz ao colexio, facéndose responsable de calquera dano que poida causar ao colexio ou a terceiros por non facilitar datos auténticos.


Medios de recollida

O colexio pode solicitar datos de carácter persoal por diversos medios e para as finalidades que se indican no seguinte apartado. Con carácter enunciativo pero non exhaustivo, eses medios poden ser os documentos de reserva de praza; follas de matrícula e documentación complementaria; autorizacións; medios de contacto facilitados polo centro como correo electrónico, formularios de contacto na web, ou teléfono.

Finalidade e lexitimación para o tratamento dos datos

Tratamentos ao visitar a web do colexio

Pódese chegar a solicitar certa información de navegación dos usuarios do presente sitio web naqueles casos en que a web do colexio utilice cookies.

Para coñecer as cookies susceptibles de ser instaladas no navegador web do usuario, a súa finalidade e como xestionalas, pódese consultar a https://colexiocalasancias.es/politica-privacidade/

Tratamentos cando se contacta co centro a través de correo electrónico ou formularios existentes no sitio web.

Pódese chegar a solicitar certa información de navegación dos usuarios do presente sitio web naqueles casos en que a web do colexio utilice cookies.

Se se remite algunha consulta ao colexio, xa sexa aos correos electrónicos ou aos formularios de contacto existentes no sitio web, o colexio tratará os datos que facilita a persoa que realiza a consulta co fin de responder á mesma.

Se o titular do dato solicita a súa inscrición en eventos organizados polo colexio para dar a coñecer o mesmo, como as xornadas de portas abertas, os seus datos persoais serán tratados para xestionar a inscrición e visita ao colexio.

Tratamentos dos datos do alumnado e os seus proxenitores e/o titores

Os datos persoais do alumnado e as súas familias como titulares dos datos, son tratados polo colexio con distintas finalidades relacionadas co servizo de ensino e atención educativa do alumnado, entre elas: o control do desempeño académico do alumno; a xestión administrativa dos alumnos; control de alerxias para o coidado do alumno e alimentación no comedor; atención ao alumnado desde o departamento de orientación; xestión de bolsas; toma de imaxes, etc.

Tratamentos dos datos candidatos que remiten candidaturas espontáneas ao centro ou participan en proceso de selección abertos especificamente polo centro

Os candidatos poden chegar a presentar o seu currículo no centro por distintos medios. Xa sexa a través dos mecanismos especificamente habilitados polo centro na web, xa sexa mediante correo electrónico ao área recursos humanos, ou xa sexa a outros medios de contacto do centro como diferentes contas de correos electrónicos ou dirección física do centro. O colexio só tratará aqueles currículos que sexan de interese en procesos de selección abertos ou que poidan ser de interese para futuros procesos de selección. Aqueles que non sexan do seu interese, serán directamente eliminados sen ser tratados.

Tratamentos a través das cámaras de vídeo vixilancia.

Os datos que poidan tratarse a través das cámaras de vídeo vixilancia (se estas existen no colexio) para o control de acceso ao centro, serán tratados coa finalidade de garantir a seguridade das instalacións do centro, as persoas e os seus bens

Licitud dos tratamentos que leva a cabo o colexio

Para que un tratamento sexa lícito ten que estar amparado nalgunha das bases legais que establece o artigo 6 do RGPD. En concreto, os tratamentos mencionados no apartado anterior que leva a cabo o colexio, están amparados nas seguintes bases legais:
(1) Na existencia de medidas precontractuais ou execución dun contrato están amparados os tratamentos relacionados con: a xestión administrativa do servizo educativo que se presta ao alumnado e os seus proxenitores ou titores; o tratamento dos currículos para procesos de selección especificamente abertos polo colexio; xestión de autorizacións de recollida dos alumnos, entre outros.
(2) No cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao centro están amparados os tratamentos relacionados con: o cumprimento da normativa en materia de educación que aplica ao colexio.
3) Na protección de intereses vitais do titular dos datos están amparados os tratamentos relacionados con: o control de alerxias ou enfermidades do alumnado que deban ser coñecidas polo colexio para as garantías de saúde do alumnado.
4) No cumprimento dunha misión realizada en interese público están amparados os tratamentos relacionados con: a garantía da seguridade de persoas, bens e instalacións do colexio por medio das cámaras de videovixilancia que o colexio poida ter instaladas nas zonas de entrada. En caso de existir #o devanditas cámaras, estarán convenientemente indicadas mediante carteis claramente visibles que indican que é unha zona vídeo
(5) No interese lexítimo do colexio están baseados os tratamentos relacionados con: resolución das consultas formuladas ao centro por persoas interesadas nos seus servizos; control de acceso ao centro por persoal alleo ao mesmo.
(6) No consentimento do titular dos datos (ou dos seus proxenitores se son menores de 14 anos) están baseados os tratamentos relacionados con: a toma de imaxes do alumnado e a súa publicación en distintos medios do colexio, que deberán ser autorizadas a través das correspondentes autorizacións; os datos dos candidatos para participar en futuros procesos de selección do centro; xestión de actividades extraescolares; inscrición na asociación de nais e pais de alumnos.

Comunicacións de datos a terceiros

O colexio comunica datos a terceiros cando é necesario para o cumprimento de obrigacións legais e contractuais ou baseados no interese lexítimo. Isto implica, entre outras, comunicacións a organismos públicos de educación; a entidades aseguradoras para o seguro escolar; á congregación á que pertence o centro para fins administrativos internos; á asociación de nais e pais; ás Forzas e Corpos de Seguridade das gravacións das cámaras (de habelas) en caso de incidente. Ademais, o centro traballa con distintos provedores que prestan servizos que implican ter que acceder a datos persoais dos que é responsable o colexio. Cando devanditos servizos son necesarios, o colexio encárgase de contratar con empresas que acheguen as adecuadas medidas de seguridade para o tratamento de datos. Entre os devanditos provedores atópanse, os provedores tecnolóxicos, para a xestión de infraestruturas do centro, como o programa de xestión educativa ou correo electrónico; os provedores que xestionan as actividades extraescolares; ou o provedor de xestión de comedor.

Conservación dos datos

Os datos que trata o colexio dos titulares dos datos consérvanse mentres dura a finalidade de tratamento para a que foron recollidos e, unha vez terminada dita finalidade, son conservados, previo bloqueo, durante o tempo legal obrigatorio ata a prescrición das accións derivadas do tratamento dos datos. No caso concreto dos datos captados mediante cámaras de videovixilancia (se existen no centro), consérvanse durante o prazo máximo dun mes.

Dereitos dos titulares dos datos

O titular dos datos de carácter persoal pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, potabilidade, limitación e oposición ao tratamento dos seus datos. Así mesmo, no caso daqueles tratamentos baseados no consentimento, o titular dos datos pode retiralo en calquera momento sen carácter retroactivo. Para exercer os seus dereitos o titular dos datos pode dirixirse por correo ordinario á dirección do colexio, ou por correo electrónico a esta dirección: directoratitular@colexiocalasancias.com Se o titular do dato considera que o colexio non atendeu o exercicio dos seus dereitos adecuadamente, pode presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos. Ademais, o titular dos datos pode poñerse en contacto co delegado de Protección de Datos do colexio para resolver calquera dúbida en materia de protección de datos na seguinte dirección de correo electrónico: directoratitular@colexiocalasancias.com

Información adicional para proxenitores e alumnado

Para máis información sobre os tratamentos específicos realizados polo colexio en cada caso, debe consultarse a información establecida en cada mecanismo de recollida de datos, principalmente, nas follas de matrícula.