Reglamento de Régimen Interior

En que consiste?

O presente Regulamento de Réxime Interno (RRI) trata de responder ás necesidades actuais que ten todo Centro educativo de regular a participación no mesmo de todos os estamentos que o conforman

Regulamento de Réxime Interno

O RRI é a expresión práctica e aplicativa dos principios e valores que presiden a vida do Centro, o seu carácter e estilo propios, e da vontade e espírito fundacional.