Bachillerato

BACHARELATO

Forma parte do ensino postobrigatorio. Comprende dous cursos académicos e está organizado por modalidades que, á súa vez, se dividen en distintos itinerarios.

1º BACHARELATO CURSO 2022-2023

Ciencias e Tecnoloxía

OBRIGATORIA
Matemáticas I

MATERIAS DE MODALIDADE (elixir 2)
Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais.
Física e Química

Tecnoloxía e Ensinaría
Debuxo Técnico I

Humanidades e Ciencias Sociais

OBRIGATORIA
LATÍN I
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS I

MATERIAS DE MODALIDADE (elixir 2)
Grego I
Latín I (só escoller senón seleccionouse como obrigatoria)

Economía
Hª do Mundo Contemporáneo
Literatura Universal
Matemáticas aplicadas ás CC.SS I (só escoller senón seleccionouse como obrigatoria)

Optativas Ciencias

(Escoller só 1)

Cultura Científica
Literatura Galega do século XXI e actualidade
Anatomía Aplicada

Optativas Humanidades

(Escoller só 1)

TIC I

2ª Lingua estranxeira – Francés

Optativa: modalidade non cursada

2º BACHARELATO CURSO 2022-2023

Ciencias

Opción A -Ciencias da Saúde

 • Matemáticas II
 • Química
 • Bioloxía

Opción B-Científico-Técnico

 • Matemáticas II
 • Física
 • Debuxo Técnico

Humanidades e Ciencias Sociais

Opción C – Humanidades

 • Latín II
 • Historia da Filosofía
 • Historia da Arte

Opción B –  Humanidades e C. Sociais

 • Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II
 • Historia da Filosofía
 • Economía da Empresa

Optativas

(Elixir 2, 1 de 9 e 1 de 10)
OPTATIVAS -Ciencias da Saúde

9a. PSICOLOXÍA
9b. FÍSICA
10a. FRANCÉS II
10b. TIC II
OPTATIVAS -Científico-Técnico
9a. ECONOMÍA
9b. QUÍMICA
10a. FRANCÉS II
10b. TIC II
OPTATIVAS -Humanidades
9a. XEOGRAFÍA
9b. ECONOMÍA.
10a. FRANCÉS II
10b. TIC II
OPTATIVAS -Humanidades e C. Sociais
9a. XEOGRAFÍA
9b. Hª DA ARTE.
10a. FRANCÉS II
10b. TIC II

As materias troncais de opción contarán, con carácter xeral, cun mínimo de cinco alumnos/as para poder ser impartidas […] Con carácter
xeral, a impartición das materias específicas quedará vinculada a que exista un número mínimo de dez alumnos/as». As materias poden sufrir
algunha variación por novas medidas lexislativas
(Art. 21.2 e 21.3 da Resolución do 11 de maio de 2018, DOG 22/05/18, nº 96)

Como é o noso Bacharelato?

No Bacharelato continuamos co desexo de formar persoas que saiban elexir de forma autónoma e responsable, que saiban pensar de forma crítica e a vez creativa e disciplinada, que saiban traballar en equipo, que saiban seleccionar a información e facer que o coñecemento se converta en sabiduría .

Dende un pensamento pedagóxico cristián, a nosa experiencia docente, compromiso, dedicación e a implicación do profesorado son as nosas mellores señas de identidade.

A atención personalizada por parte dos titores, a continua motivación e acompañamento son garantes dunha boa preparación para ABAU dos nosos alumnos.

Os estudantes que se incorporan novos, contan cun especial seguimento por parte do equipo docente e do departamento de Orientación, para lles facilitar a adaptación metodolóxica, social e o asesoramento vocacional e profesional.

A metodoloxía empregada favorece o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido.

RESPETAMOS TU PRIVACIDAD
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar qué servicios de nuestro sitio web te interesan más con el fin de mejorar nuestros propios servicios en base a tus hábitos de navegación (por ejemplo, las páginas visitadas en el sitio). Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies y configurar tus preferencias pulsando en "Configurar cookies".