Bachillerato

BACHARELATO

Forma parte do ensino postobrigatorio. Comprende dous cursos académicos e está organizado por modalidades que, á súa vez, se dividen en distintos itinerarios.

1º BACHARELATO CURSO 2024-2025

Ciencias e Tecnoloxía

OBRIGATORIAS
Matemáticas I
Física e Química

MATERIAS DE MODALIDADE (elixir unha)
Opción 1:
Debuxo Técnico I

Opción 2:
Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais.

OPTATIVAS (elixir unha)
Tecnoloxía e Enxeñería I
TIC I
2ª Lingua estranxeira Francés I
Cultura Científica
Anatomía Aplicada

Humanidades e Ciencias Sociais

OBRIGATORIA
Hª do Mundo Contemporáneo

MATERIAS DE MODALIDADE (elixir unha opción)
Opcion 3:
Matemáticas aplicadas ás CC.SS I 
Economía

Opción 4:
Latín I 
Grego I

OPTATIVAS 
Opción 3 (escoller 1):
Literatura Universal
TIC I
2ª Lingua estranxeira Francés I
Latín I
Literatura Galega do séc. XX e actualidade

Opción 4 (escoller 1):
Literatura Universal
TIC I
2ª Lingua estranxeira Francés I
Matemáticas aplicadas ás CC.SS I
Literatura Galega do séc. XX e actualidade

2º BACHARELATO CURSO 2024-2025

Ciencias e tecnoloxía

OBRIGATORIAS (Escoller 1)
Matemáticas II
Matemáticas aplicadas ás CC.SS II

MATERIAS DE MODALIDADE (Escoller 2)
Bioloxía
Química
Xeoloxía e Ciencias ambientais
Debuxo Técnico II
Física
Empresa e Deseño de Modelos de Negocio

Humanidades e Ciencias Sociais

OBRIGATORIAS (Escoller 1)
Matemáticas aplicadas ás CC.SS II

MATERIAS DE MODALIDADE (Escoller 2)
Empresa e Deseño de Modelos de Negocio
Hª do Arte
Xeografía

Optativas

Escoller 1
Métodos Estatísticos e numéricos
Psicoloxía
TIC II
Xeografía, Historia, Arte e Patrimonio de Galicia
2ª Lingua estranxeira Francés
Modalidade non cursada

As materias troncais de opción contarán, con carácter xeral, cun mínimo de cinco alumnos/as para poder ser impartidas […] Con carácter
xeral, a impartición das materias específicas quedará vinculada a que exista un número mínimo de dez alumnos/as». As materias poden sufrir
algunha variación por novas medidas lexislativas
(Art. 21.2 e 21.3 da Resolución do 11 de maio de 2018, DOG 22/05/18, nº 96)

Como é o noso Bacharelato?

No Bacharelato continuamos co desexo de formar persoas que saiban elexir de forma autónoma e responsable, que saiban pensar de forma crítica e a vez creativa e disciplinada, que saiban traballar en equipo, que saiban seleccionar a información e facer que o coñecemento se converta en sabiduría .

Dende un pensamento pedagóxico cristián, a nosa experiencia docente, compromiso, dedicación e a implicación do profesorado son as nosas mellores señas de identidade.

A atención personalizada por parte dos titores, a continua motivación e acompañamento son garantes dunha boa preparación para ABAU dos nosos alumnos.

Os estudantes que se incorporan novos, contan cun especial seguimento por parte do equipo docente e do departamento de Orientación, para lles facilitar a adaptación metodolóxica, social e o asesoramento vocacional e profesional.

A metodoloxía empregada favorece o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido.