Consejo Escolar

Consello Escolar é o órgano de participación de toda a Comunidade Educativa no colexio. 

A definición, composición, elección, designación e vacantes, competencias e réxime de funcionamento do Consello Escolar recóllense nos artigos 75 a 79 do Capítulo II do Regulamento de Réxime Interno «Órganos colexiados».

Está composto polas seguintes persoas:

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

Presidenta:

 • M. Marisol Rodríguez Boán – Directora titular.

Representantes Titularidade:

 • M. Antonia Rodríguez Villanueva. (Superiora comunidade).
 • M. Marina Sampedro Sampedro.
 • D. Fernando Toja Díaz (director pedagóxico, infantil e primaria).

Representantes docentes:

 • D. José Luis Parada Pol.
 • Dna. Mercedes Pereiro Portos.
 • Dna. María do Mar Pedrido Otero.
 • Dna. Ana Mª Quiza Pérez.

Representantes familias:

 • Dna. Mª Aranzazú Serrano Gómez.
 • D. Diego Alejandro Someso Anguito.
 • Dna. Ramona Purcariu.
 • D. Juan de Dios Peña Jimenez (representación da ANPA, no estamento de pais/nais).

Representante PAS:

 • Dna. Lourdes Guillán Barbeito.

Representantes do alumnado:

 • Clara Hermida Chouzas.

  Asiha Pardo Velo.