Secundaria

A Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

Esta etapa, 12 a 16 anos,  ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e persoas con valores.

3º DE SECUNDARIA CURSO 2024-2025

Optativa

 • Elexir unha
 • 2º Lingua estranxeira: Francés
 • Cultura clásica.
 • Educación dixital.
 • Oratoria.

4º DE SECUNDARIA CURSO 2024-2025

Matemáticas

 • Elexir unha
 • Matemáticas A
 • Matemáticas B

Materias de opción

 • Elexir opción A ou B
 • Opción A:
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Expresión Artística
 • Física e Química

 • Opción B:
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Expresión Artística
 • Latín

Optativa

 • Elexir unha
 • Filosofía
 • 2º Lingua estranxeira Francés
 • Formación e orientación persoal e profesional
 • Dixitalización
 • Economía Emprendemento
 • Música
 • Tecnoloxía

Temos dous obxectivos prioritarios

Educar aos nosos alumnos para afianzar unha base competencial que os converta en alumnos exitosos e persoas resolutivas e autosuficientes.

Para conseguir isto dixitalizamos o noso noso espazo educativo, dotando a todas as aulas con lousas dixitais, computadores de aula, sala de informática, participación co alumnado de 1º e 2º no proxecto de educación dixital (E-Dixgal) integrando polo tanto as TIC no proceso de ensinanza-aprendizaxe.
A metodoloxía didáctica será principalmente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e implementando gradualmente a aprendizaxe cooperativa, o ABP…

Somos un centro que emprega  metodoloxías innovadoras pero de xeito gradual.

Como centro plurilingüe, realizamos unha clara aposta pola aprendizaxe de linguas estranxeiras (inglés e francés) dentro do Centro e fóra del, con programas de inmersión lingüística ( en 1º e 3º de ESO ao Reino Unido e en 2º de ESO a Francia).

Como complemento á súa formación académica, ofertamos unha ampla variedade de actividades deportivas e artísticas, despois do horario escolar e impartidas no mesmo centro.

Formar a persoas autónomas, competentes, saudables, solidarias e comprometidas. Para coseguilo contamos co compromiso dos titores e mestres asesorados polo Departamento de Orientación, que aseguran a adaptación dos nosos alumnos a esta nova etapa e á toma de decisións tanto no aspecto persoal como no educativo .

Un rasgo distintivo do carisma calasancio é a vocación dos nosos docentes polo coidado do alumno na súa faceta persoal, nas relacións humanas, no acompañamento… sen deixar de lado a súa formación académica e continua.
A inclusión social no medio educativo, favorecendo contextos saudables e de respecto ás liberdades individuais forma parte da identidade do centro.